Principper og værdier

Bærende principper

For at kunne leve op til visionen og missionen bygger KUU Plus – Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og Viborg på nedenstående bærende principper for uddannelsen:

Det faglige indhold af uddannelserne

Det faglige indhold i uddannelserne tilrettelægges på en praktisk og anvendelsesorienteret måde med udgangspunkt i princippet om et realistisk jobsigte.

For hvert lokalområde i udbudsregionen forankres det faglige indhold i et projektorienteret værkstedsmiljø, hvor eleven opnår tilknytning til et holdfællesskab og et autentisk arbejdsmiljø.

På hjemstedsskolen skal der, foruden praktisk værkstedsundervisning og undervisningen i de tre særlige KUU-fag, gennemføres andre undervisningsaktiviteter.

Refleksion og evalueringsarbejde, blandt andet med portfolio, danner baggrund for progression og tydelighed i uddannelsesforløbet.

Den geografiske placering og samarbejde

Det bærende princip for geografisk placering tager udgangspunkt i nærhedsprincippet. Begrundelsen herfor er lige adgang til uddannelse i udbudsområdet. Udbuddet af uddannelser tager ligeledes udgangspunkt i den lokale efterspørgsel fra erhvervslivet og de eksisterende uddannelsesmuligheder.

I uddannelsens første år vil størstedelen af undervisningen/aktiviteterne primært foregå med udgangspunkt i hjemstedsskolen. Dette sker dels for at skabe den størst mulige tryghed for eleven, dels for at sikre en tæt opfølgning på eventuelt fravær og dels for at sikre dannelse af holdfællesskaber.

I uddannelsens sidste år er der lagt op til, at uddannelsen gradvist bliver mere individuelt tilrettelagt og at eleven specialiserer sig indenfor det valgte erhvervstema. Derfor gennemføres en større og større del af undervisningen i denne del på andre uddannelsesinstitutioner og i lokale virksomheder.

Bærende værdier

Nedenstående værdier danner grundlag for udviklingen af de bærende principper, der knytter sig til institutionssamarbejdet.

Eleven i centrum

Det handler om at tilbyde den bedst mulige uddannelse til de unge KUU-elever, så den enkelte elev får mest mulig udbytte af at være på uddannelsen og med størst mulig effekt efter endt uddannelse. Det er altså elevens udbytte, der er det vigtigste at sikre.

Tillid, engagement og handlekraft

Samarbejdet tager ligeledes udgangspunkt i tillid til hinanden og tillid til, at vi som et institutionssamarbejde vil det samme. At man gennem engagement og handlekraft viser, at der er en fælles forståelse af, hvad vi vil med de unge på tværs af uddannelser og geografi. Et handlekraftigt samarbejde med eleven i centrum er den bedste garanti for at vi kan sikre eleverne mulighed for at gennemføre uddannelsen.

Fleksibilitet og nytænkning

Denne tillid danner ligeledes udgangspunkt for, at man som deltagende institution tør tænke nyt og inspirere hinanden til at udvikle nye muligheder i refleksion med andre perspektiver. At man som institution tør åbne op for nye logikker og rumme den fleksibilitet dette kræver.